Default Header Image

Istorie

În septembrie 2020 a fost creat Departamentul Medicină Preventivă al USMF „Nicolae Testemițanu” (șef de departament Serghei Cebanu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar) în cadrul căruia a fost formată Disciplina de igienă (șef de disciplină Ion Bahnarel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar) prin comasarea Catedrei de igienă generală și a Catedrei de igienă. Aceste catedre au activat paralel având scopuri diferite – prima de a instrui studenții facultăților de Medicină, Stomatologie și Farmacie în problemele de igienă și profilaxie a maladiilor, a doua – de a forma cadre pentru Serviciul de Sănătate Publică. Fiecare dintre aceste catedre a cunoscut o evoluție istorică ascendentă până la calitatea și recunoștința de care se bucură în prezent.

Catedra de igienă generală a fost fondată în anul 1945. Primul şef de catedră a fost profesorul Kristofor Nicogosean, doctor habilitat în medicină, Om Emerit al științei. El a condus catedra până în 1957, fiind succedat în funcție de conferențiarul A. Zorin (1957–1960) și profesorul I. Reznik (1960–1979). Profesorul Iacov Reznik deținea și funcția de Președinte al Societății Științifice al Igieniștilor din republică și membru al Societății Igieniștilor din URSS, profesor universitar, Om Emerit în științe al Republicii Moldova. În anul 1975 Catedra de igienă generală este divizată. Una dintre catedre, în fruntea căreia se afla profesorul universitar Henrieta Rudi, era destinată pentru studenții facultăților Medicină generală, Stomatologie și Farmacie, cealaltă, condusă de profesorul universitar Iacov Reznik – pentru studenții facultăților Medicină Preventivă și Pediatrie. În 1979 catedrele au fost comasate în una și era condusă de profesorul universitar, Henrieta Rudi. Profesorul universitar Henrieta Rudi a condus lucrările de pregătire a două teze de doctor habilitat în medicină și a două teze de doctor în medicină. În anul 1992 Catedra de igienă generală a fost din nou divizată. Catedra de igienă nr.1, condusă de profesorul universitar, Henrieta Rudi, asigura predarea Igienei generale pentru studenții facultăților Medicină generală, Stomatologie și Farmacie. Catedra de igienă nr.2, în frunte cu conferențiarul, doctorul în medicină Gh. Ostrofeţ, preda Igiena la facultatea de Medicină Preventivă.

În 1994, catedrele nr.1 și nr.2 au fost din nou contopite și au format Catedra de igienă generală sub conducerea conferențiarului, Gh. Ostrofeţ, care în anul 2000 a susținut teza de doctor habilitat în medicină și a elaborat o nouă școală științifică – Studierea patologiilor profesionale a femeilor ce lucrează la terminale video în ramurile principale ale telecomunicațiilor. Dumnealui a fost conducătorul științific a patru teze de doctor în medicină.

Predarea disciplinelor igienice a început din anul 1966 la Facultatea de Medicină Preventivă (fosta Facultate de Igienă și Sanitarie) sub formă de cursuri de Igiena mediului (comunală), Igiena muncii, Igiena alimentației și Igiena copiilor și adolescenților, organizate pe lângă Catedra de igienă generală. Ulterior, cursurile au funcționat de sine stătător sub conducerea decanului facultății Vasile Iachim.

Cursurile teoretice și lucrările practice la disciplinele igienice au fost fondate respectiv, de către doctorii în medicină F. Avraman, V. Iachim, V. Vangheli, I. Hăbăşescu. Fondatorul școlii didactico-ştiinţifice a catedrei este Iacov Reznik – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Om Emerit.

În 2010, şef al Catedrei de igienă generală a fost numit profesorul universitar, Ion Bahnarel, Om Emerit al Republicii Moldova, deținător al ordinelor „Gloria Muncii”, „Ordinul de Onoare”, Premiului Național al Guvernului Republicii Moldova (2015), președinte al Societății Igieniștilor din Republica Moldova. Este conducător/consultant a 12 teze de doctorat, inclusiv 6 susținute. Direcția de cercetare actuală a catedrei este „Impactul factorilor de mediu asupra sănătății populației”. Sub conducerea profesorului Ion Bahnarel au fost elaborate și implementate noi direcții în domeniile: Igiena radiațiilor ionizante și neionizante, Igiena habitatului uman, Igiena substanțelor chimice și toxicologia, Stresul ocupațional, Igiena urgențelor de sănătate publică, Igiena muncii medicilor de diferite specialități, Bazele nutriției și dieteticii, Alimentația persoanelor de vârsta treia, Alimentația pe timp de caniculă, Psihoigiena, etc. Din 2010 până în 2020 în activitatea Catedrei de igienă generală au fost antrenați: Ion Bahnarel – şef de disciplină, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale; Gheorghe Ostrofeţ – profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale; Ovidiu Tafuni, Aliona Serbulenco, Aliona Tihon, Cătălina Croitoru, Elena Ciobanu, Lili Groza, Larisa Migali, Nicolae Bucun – conferențiari, doctori în științe medicale; Olga Cernelev – asistent universitar, doctor în științe medicale; Dumitru Grumeza, Nicolai Pascal, Natalia Bivol, Alexandru Garbuz, Radu Rusu – asistenți universitari. La Catedra de igienă generală au fost susținute în ultimii 20 de ani 2 teze de doctor habilitat în medicină și 9 teze de doctor în medicină.

Colectivul Catedrei de igienă generală a participat la realizarea unor proiecte importante naționale și internaționale. Printre acestea sunt: STEPS (2013); Radon (2016); Activarea activităților pentru pregătirea celei de-a patra comunicare națională (NC4) și a primului raport bienal de actualizare (BURI) în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (anii 2014-2017); Evaluarea comportamentelor de preparare și coacere tradiționale a pâinii și poluării aerului în gospodăriile rurale din Armenia și Moldova (2015); Studiul stării de sănătate a populației în raport cu calitatea apei din zonele rurale ale Republicii Moldova (2015); Strategia Națională de Sănătate Publică (2016); Proiectul bilateral AUF-MECC „Crearea centrelor și rețelelor de cercetare interdisciplinare destinate tinerilor cercetători din Republica Moldova” (2019-2021); Cooperare interdisciplinară și interinstituțională în domeniul sănătății umane în contextul schimbării climei (2020), etc. Angajații Catedrei de igienă generală, în ultimii 25 ani, au elaborat 21 de monografii, 17 manuale și cursuri, au publicat peste 1000 articole și rezumate științifice, culegeri de lucrări, elaborări metodice.

Catedra de igienă a fost fondată la 15 iunie 1977, reunind cursurile de igienă a mediului, muncii, alimentației, copiilor și adolescenților. Fondatorul catedrei este doctorul în științe medicale, conferențiarul universitar Vasile Iachim, care a condus-o până în anul 1986. Între anii 1986 – 1988 în fruntea catedrei s-a aflat doctorul în științe medicale, conferențiarul M. Ojovan, în perioada 1988 – 1997 catedra a fost dirijată de doctorul habilitat în științe medicale, profesorul universitar Victor Vangheli, în 1999 – 2016 – doctorul habilitat în științe medicale, profesorul universitar Grigore Friptuleac, în 2016 – 2020 – doctorul în științe medicale, conferențiarul universitar Serghei Cebanu.

Pe parcursul anilor, la bunul mers al procesului didactic și ştiinţific au participat: la Igiena mediului – doctorii în medicină A. Discalenco, C. Sedâkin, asistenții A. Daşanu și V. Bortă, d.ș.m., conferențiarul M. Ojovan, d.h.ș.m., profesorul universitar Gr. Friptuleac, conferențiarul V. Băbălău, d.ș.m., lectorul superior N. Zimniţa, d.ș.m., conferențiar S. Cebanu; la Igiena muncii au ținut prelegeri doctorii în medicină, conferențiarii: D. Rusnac, V. Chicu, Gh. Sprânceanu, asistentul N. Marian, d.h.ș.m., profesorul V. Vangheli, asistenții V. Macovei, V. Vozian, doctorii în științe medicale, conferențiarii Raisa Russu, V. Meşină. Apoi s-au inclus în procesul predării profesorul Gr. Friptuleac, d.ș.m., conferențiarul Maria Moraru, conf. V. Băbălău, d.ș.m., conf. S. Cebanu; la Igiena alimentației - doctorii în științe medicale, conferențiarii U. Jalbă și A. Chirlici, asistentul R. Căldare, d.ș.m., conf. C. Râmiş, d.ș.m., conf. V. Rubanovici; la Igiena copiilor și adolescenților – doctorii în științe medicale, asistent A. Guţul, conf. V. Socolov, d.ș.m., conferențiarul Maria Moraru, d.ș.m., conferențiarul Angela Cazacu-Stratu.

La catedră au fost elaborate și susținute 2 teze de doctor habilitat în medicină: V. Vangheli în 1990; Gr. Friptuleac în 2001 și 7 teze de doctor în medicină – C. Râmiş (2001), Raisa Russu (2003), Eudochia Tcaci (2003), V. Meşină (2007), S. Cebanu (2008), Iu. Pânzaru (2009), Cazacu-Stratu Angela (2011), V. Rubanovici (2016). Colaboratorii catedrei sunt autori a 12 monografii, 11 manuale, 15 ediții de instruire sanitară a populației. Începând cu anul 1995 catedra a pregătit și publicat circa 1000 articole și rezumate științifice, manuale, culegeri de lucrări, elaborări metodice. Profesorul Gr. Friptuleac este laureat al premiului “F.F. Erisman”, laureat al Galei Premiilor în Sănătate, Om Emerit, cavaler al Ordinului Gloria Muncii, a pregătit 10 doctori în științe medicale.

În perioada 1995 – 1997 colaboratori catedrei (V. Vangheli, Gr. Friptuleac, R. Russu) au activat în cadrul proiectului moldo-american „Estimarea riscului și managementul riscului”. În anii 2002 – 2003 colaboratorii catedrei au fost antrenaţi în proiectul moldo-american de cercetare și dezvoltare „Calitatea aerului din încăperi și sănătatea copiilor”. Începând cu anul 2003, Gr. Friptuleac a activat în proiectul Uniunii Europene „Promovarea sănătății și profilaxia maladiilor”. Aceste proiecte au permis stabilirea unor relații internaționale și achiziționarea unor aparate de performanță redutabilă: 1 spectrofotometru cu absorbție atomică, 1 monitor „Air Quality”. Colaboratorii catedrei (S. Cebanu, A. Cazacu-Stratu, Vl. Rubanovici) au activat în cadrul proiectelor UE/TACIS/UNICEF/MET „Studiul de evaluare rapidă a instituțiilor de îngrijire rezidențială a copiilor din Republica Moldova” (2007), proiectul independent pentru tineri cercetători „Evaluarea igienică a mediului de instruire și rezidențial a elevilor cu afecțiuni pulmonare cronice din localitățile rurale” (2009 – 2011).

Catedra a participat la realizarea proiectului TEMPUS „Programe de Masterat în Sănătate Publică și Servicii Sociale” (2010 – 2013), care a rezultat cu elaborarea unui nou program de instruire postuniversitară prin rezidențiat ajustat la cerințele europene. În perioada anilor 2012 – 2015 a demarat proiectul GEOHealth „One Health Center for Environmental and Ocupational Researche”, cu scopul creării unui Centru de sănătate pentru cercetări în domeniul mediului și sănătății în parteneriat cu alte 11 centre universitare și 16 instituții de sănătate publică din alte 7 țări din Europa de Est și Asia Centrală.

Alte proiecte internaționale implementate cu participarea colaboratorilor Catedrei de igienă sunt: Estonian-Moldovan cooperation in sport medicine for promoting European standard in medical education (2013 – 2015), Estonian-Moldovan cooperation for quality improvement in rehabilitation and sports medicine service according to European standard: stage II" 86-2017A (2017 – 2018), COST Action CA 16216 Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (OMEGA-NET) (2017 – 2021), International Collaboration to increase Traumatic Brain Injury Surveillance in Europe (INITIatE), (2017 – 2019), Increasing Capacity in Research in Eastern Europe (ICREATE), (2016 – 2021).

În 1992 a fost fondată Catedra de igienă și epidemiologie a facultății de perfecţionare a medicilor, în frunte cu Nicolae Opopol – doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent al AŞM. Corpul didactic al acestei catedre a activat cot la cot cu colaboratorii Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă și cu celelalte catedre de igienă, rezolvând probleme vaste în igienă și în fortificarea sănătății populației. Domnul N. Opopol a pregătit 2 doctori habilitați (Gr. Friptuleac și I. Bahnarel) și 13 doctori în medicină în probleme de igienă, factorii determinanți în diferite patologii și toxicologie. Domnul Nicolae Opopol este cavaler al Ordinului Gloria Muncii. În anul 2010 Catedra de igienă și epidemiologie a fost încorporată în Catedra de igienă. Au fost unificate principiile de elaborare a cursurilor și lucrărilor practice, de completare a proceselor-verbale, de efectuare a lucrărilor ştiinţifico-practice etc. Din 1996 pregătirea postuniversitară a cadrelor medicale se efectuează prin rezidențiat.

S-au realizat importante lucrări științifice complexe în igienă, fiziologia muncii, privind studierea sănătății muncitorilor în viticultură, pomicultură, legumicultură, la creșterea și prelucrarea primară a plantelor eterice, în carierele de piatră, la fabricile de construcție, la fabricile de conservare a legumelor și fructelor, la lucrul cu computerele, de influență a radiațiilor ionizante etc. Nu mai puțin importante sunt investigațiile desfășurate în igiena și toxicologia pesticidelor, în raționalizarea alimentației a unor contigente vulnerabile de populație.

În prezent, Disciplina de igienă efectuează cercetări complexe asupra factorilor care determină sănătatea populației urbane și rurale (profesionali, ecologici, alimentari etc.). Pregătirea cadrelor tinere se face prin rezidențiat, masterat și doctorat, prin cursuri de perfecţionare, autoinstruire, se insistă pentru însușirea limbilor străine. Disciplina de igienă este predată în 4 limbi (română, rusă, engleză și franceză).

În prezent Disciplina de igienă este dotată cu aparate, utilaj de laborator, materiale didactice necesare pentru procesul didactic și ştiinţific: cromatograf în gaze, sonometru, spectrofotometru cu absorbție atomică, aparatajul pentru investigații fiziologice, monitorul „Air Quality” (AQ-500). Crearea disciplinei a permis ameliorarea atât a bazei materiale, cât și perfecționarea procesului metodologic, integrarea predării disciplinelor igienice.

Colectivul Disciplinei de igienă a inițiat și organizat conferințe științifice, tematice, congrese ale igieniștilor, participă la ședințele comisiilor de problemă, colaborează cu instituțiile științifice și didactice din București, Iași, Timișoara, Târgu-Mureș, Cernăuți, Kiev, Permi, Moscova, Norfolk (SUA).

Cercul ştiinţific studențesc de pe lângă Disciplina de igienă efectuează lucrări ştiinţifico-practice în toate domeniile igienei, care apoi sunt valorificate în activitatea centrelor de sănătate publică, studenții participă cu rapoarte la conferințele studențești, unde au fost distinși în repetate rânduri cu diplome și premii.

Angajații Disciplinei de igienă participă la atestarea cadrelor științifice și practice, țin prelegeri și ore de aplicații practice la cursurile de educație continuă a specialiștilor, contribuie la desfășurarea muncii organizator-metodice și practice a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Colectivul Disciplinei de igienă are sarcini mari în promovarea sănătății și educația pentru sănătate, în implementarea principiilor de bază ale alimentației sănătoase și nutriției, în realizarea prevederilor europene privind sănătatea ocupațională, etc.